Interlake Prairie Pothole Perch Fishing - Jay Siemens Vlog

Recently, Jay Siemens headed into Manitoba's Interlake Region to do some Interlake Prairie Pothole perch fishing.